Kimono MY House
1455 64TH STREET
Emeryville, California 94608


-follow on facebook
-our ebay site
-twitter @kimono_my_house